Bốn chiến dịch và một chương trình của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 đã sẵn sàng chờ các chiến sĩ tình nguyện.