Thông báo: phỏng vấn đợt 2 tuyển thành viên Đội Tình Nguyện Vùng 2016