Trong thông báo trước về triển khai kỳ hè đối với các học phần GDQP-AN và GDTC có nội dung về lịch học là chưa cập nhật đầy đủ, Nhà trường gửi lại thông tin chính xác về Thời khóa biểu để sv biết và đăng ký