Sắp bước vào học kỳ I của năm thứ 2 các em sinh viên k56 lưu ý về thời gian nộp học phí, thời gian đăng ký học và danh sách các môn học được tổ chức trong kỳ này để đăng ký đúng thời gian và môn học của ngành học