THÔNG BÁO: danh sách thí sinh cuộc thi KING & QUEEN 2016 - khoa Luật