Thông báo về kế hoạch Đăng ký học của học kỳ hè năm học 2015-2016 (30/05/2016) cho sinh viên các khóa