Sự khác nhau cơ bản giữa vật chất và ý thức trong triết học