Sống càng lâu, tôi càng học được nhiều điều. Học càng nhiều, tôi càng nhận thấy mình càng biết ít.