Hội thi CLB Thực hành pháp luật khoa Luật ĐH Vinh 2012