Để phục vụ phát triển sản xuất, Công ty TNHH Giày Annora cần tuyển các vị trí như sau: