Một số bài tâp Xác định các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật