Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước Việt Nam vì các đặc điểm sau: