Luật Tiền Phong tư vấn luật đất đai và tư vấn một số quy định chung về thừa kế trong Pháp Luật Việt Nam hiện hành.

1. Quy định về người thừa kế: 

Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là tổ chức, cơ quan thì phải là tổ chức, cơ quan tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp người thừa kế là cá nhân phải người là sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết hoặc người còn sống vào thời điểm mở thừa kế.
 
2. Quy định về người để lại di sản: 

Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, để định đoạt tài sản của mình.
 
3. Quy định về di sản thừa kế: 

Di sản bao gồm phần tài sản của người chết trong phần tài sản chung với người khác, tài sản riêng của người chết và quyền về tài sản do người chết để lại.
Tham khảo trình tự thu hồi đất
 
4. Quy định về thời điểm, địa điểm mở thừa kế: 

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết. Địa điểm mở thừa kế được xác định theo đơn vị hành chính cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc một phần di sản.

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người đã chết thì tùy từng trường hợp, Tòa án xác định ngày chết của người đó; nếu không xác định được ngày chết thì ngày mà quyết định của Tòa án tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực pháp luật được coi là ngày người đó chết. 

5. Quy định về người quản lý di sản: 

Người quản lý di sản là người do những người thừa kế thỏa thuận cử ra hoặc được chỉ định trong di chúc. Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. Xem thêm hòa giải tranh chấp đất đai

Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.