Góc học tập: TỔNG HỢP ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG LUẬT NHÉ!

#1

on 20.12.16 23:38

thaonguyenk47a1

thaonguyenk47a1

  https://www.facebook.com/thaonguyen.nguyenthi.58367?ref=bookmarks
Sinh viên nhút nhát
Sinh viên nhút nhát
lol! lol! lol! NGÂN HÀNG ĐỀ THI CÁC MÔN LUẬT lol! lol! lol!
 (Nguồn: dethiluat.com)
1 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-dau-tu
Tuyển tập đề thi môn Luật Đầu tư
3 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-canh-tranh-va-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
4 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại hàng hóa và dịch vụ
5 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thuong-mai-asean
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại ASEAN
6 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-nhuong-quyen-thuong-mai
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Nhượng quyền thương mại
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-chung-khoan-va-thi-truong-tien-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Chứng khoán và thị trường tiền tệ 
8 - https://dethiluat.com/mon-luat-thue
Tuyển tập đề thi môn Luật Thuế
9 - https://dethiluat.com/mon-luat-ngan-hang
Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân hàng
10 - https://dethiluat.com/mon-luat-ngan-sach-nha-nuoc
Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân sách nhà nước
11 - https://dethiluat.com/mon-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh
Tuyển tập đề thi môn Phân tích hoạt động kinh doanh
12 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-kinh-doanh-bat-dong-san
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Kinh doanh bất động sản
13 - https://dethiluat.com/mon-luat-dat-dai
Tuyển tập đề thi môn Luật Đất đai
14 - https://dethiluat.com/mon-luat-moi-truong
Tuyển tập đề thi môn Luật Môi trường
15 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-y-te-va-kiem-dich
Tuyển tập đề thi môn Y tế và kiểm dịch
16 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-y-te-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham
Tuyển tập đề thi môn Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm
KHOA DÂN SỰ
1 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-an-sinh-xa-hoi
Tuyển tập đề thi môn An sinh xã hội
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-dan-su-1-ly-luan-chung-ve-luat-dan-su-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 1 - Lý luận chung về Luật Dân sự
3 - https://dethiluat.com/mon-dan-su-2-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 2 - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hop-dong-va-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 3 - Luật Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
5 - https://dethiluat.com/mon-hop-dong-dan-su-thong-dung
Tuyển tập đề thi môn Hợp đồng dân sự thông dụng
6 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-dam-phan-soan-thao-va-ky-ket-hop-dong
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng
7 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-hanh-nghe-tu-van-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-thuc-hanh-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng thực hành pháp luật
9 - https://dethiluat.com/mon-giao-dich-dan-su-ve-nha-o
Tuyển tập đề thi môn Giao dịch dân sự về nhà ở
10 - https://dethiluat.com/mon-cong-tac-phap-che-trong-doanh-nghiep
Tuyển tập đề thi môn Công tác pháp chế trong doanh nghiệp
11 - https://dethiluat.com/mon-luat-so-huu-tri-tue
Tuyển tập đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ
12 - https://dethiluat.com/mon-luat-lao-dong
Tuyển tập đề thi môn Luật Lao động
13 - https://dethiluat.com/mon-ap-dung-phap-luat-lao-dong-trong-quan-ly-doanh-nghiep
Tuyển tập đề thi môn Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp
14 - https://dethiluat.com/mon-tranh-chap-va-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong
Tuyển tập đề thi môn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
15 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-dan-su
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng dân sự
16 - https://dethiluat.com/mon-luat-thi-hanh-an-dan-su
Tuyển tập đề thi môn Thi hành án dân sự
17 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-quyen-nhan-than
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Quyền nhân thân
18 - https://dethiluat.com/tuyen-tap-de-thi-mon-luat-hon-nhan-va-gia-dinh
Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình
19 - https://dethiluat.com/mon-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-chuyen-sau
Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình chuyên sâu
 
KHOA QUỐC TẾ
1 - https://dethiluat.com/mon-cong-phap-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Công pháp quốc tế
1a - https://dethiluat.com/mon-luat-bien
Tuyển tập đề thi môn Luật Biển
2 - https://dethiluat.com/mon-tu-phap-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Tư pháp quốc tế
3 - https://dethiluat.com/mon-hang-khong-dan-dung-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng không dân dụng quốc tế
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hang-hai
Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng hải
5 - https://dethiluat.com/mon-luat-quoc-te-ve-so-huu-tri-tue
Tuyển tập đề thi môn Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ
6 - https://dethiluat.com/mon-luat-so-sanh
Tuyển tập đề thi môn Luật so sánh
7 - https://dethiluat.com/mon-thuong-mai-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Thương mại quốc tế
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-dam-phan-hop-dong-thuong-mai-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế
9 - https://dethiluat.com/mon-chuyen-giao-cong-nghe-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Chuyển giao công nghệ quốc tế
KHOA HÀNH CHÍNH
1 - https://dethiluat.com/mon-an-le-trong-he-thong-phap-luat-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Án lệ)
2 - https://dethiluat.com/mon-ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật
3 - https://dethiluat.com/mon-luat-hien-phap
Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hien-phap-nuoc-ngoai
Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài
5 - https://dethiluat.com/mon-giam-sat-hien-phap
Tuyển tập đề thi môn Giám sát Hiến pháp
6 - https://dethiluat.com/mon-bo-may-nha-nuoc
Tuyển tập đề thi môn Bộ máy nhà nước
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-hanh-chinh-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Luật Hành chính
8 - https://dethiluat.com/tuyen-tap-de-thi-mon-ky-nang-soan-thao-van-ban-hanh-chinh
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
10 - https://dethiluat.com/mon-cong-chung-luat-su
Tuyển tập đề thi môn Công chứng - Luật sư
9 - https://dethiluat.com/mon-xay-dung-van-ban-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-hanh-chinh
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hành chính
8 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thanh-tra-khieu-nai-va-to-cao
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo
9 - https://dethiluat.com/mon-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật
 
KHOA HÌNH SỰ
1 - https://dethiluat.com/mon-luat-hinh-su-phan-chung
Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 1 - Phần chung
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-hinh-su-phan-cac-toi-pham
Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 2 - Phần các tội phạm
5 - https://dethiluat.com/mon-ly-luan-dinh-toi
Tuyển tập đề thi môn Lý luận định tội
6 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hình sự
7 - https://dethiluat.com/mon-thi-hanh-an-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Thi hành án hình sự
8 - https://dethiluat.com/mon-toi-pham-hoc
Tuyển tập đề thi môn Tội phạm học
9 - https://dethiluat.com/mon-khoa-hoc-dieu-tra-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Khoa học điều tra hình sự
 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1 - https://dethiluat.com/mon-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin-hoc-phan-1
Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1
2 - https://dethiluat.com/mon-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin-hoc-phan-2
Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2
3 - https://dethiluat.com/mon-duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
6 - https://dethiluat.com/mon-xa-hoi-hoc
Tuyển tập đề thi môn Xã hội học đại cương
7 - https://dethiluat.com/mon-lich-su-van-minh-the-gioi
Tuyển tập đề thi môn Lịch sử văn minh thế giới
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-nghien-cuu-va-lap-luan
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
9 - https://dethiluat.com/mon-logic-hoc
Tuyển tập đề thi môn Logic học
 
G - Khoa Quản trị luật
1 - https://dethiluat.com/mon-ke-toan-quan-tri
Tuyển tập đề thi môn Kế toán quản trị
2 - https://dethiluat.com/mon-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te
Tuyển tập đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ
3 - https://dethiluat.com/mon-nghe-thuat-lanh-dao
Tuyển tập đề thi môn Nghệ thuật lãnh đạo
4 - https://dethiluat.com/mon-nguyen-ly-quan-tri
Tuyển tập đề thi môn Nguyên lý quản trị
5 - https://dethiluat.com/mon-quan-tri-hanh-chanh-van-phong
Tuyển tập đề thi môn Quản trị hành chánh văn phòng
6 - https://dethiluat.com/mon-quan-tri-hoc
Tuyển tập đề thi môn Quản trị học
(Nguồn: dethiluat.com)
#2

on 11.01.20 16:40

thaonguyenk47a1

thaonguyenk47a1

  https://www.facebook.com/thaonguyen.nguyenthi.58367?ref=bookmarks
Sinh viên nhút nhát
Sinh viên nhút nhát
Cập nhật:
Tuyển tập nhận định môn Luật Tố tụng hình sự 2015
 

Bình luận bằng facebook

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết