Diễn đàn Luật Vinh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn Luật VinhĐăng Nhập

Diễn đàn Luật Vinh, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học tập, việc làm, đời sống sinh viên khoa Luật - Đại học Vinh


descriptionGóc học tập: TỔNG HỢP ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG LUẬT NHÉ! EmptyGóc học tập: TỔNG HỢP ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG LUẬT NHÉ!

more_horiz
lol! lol! lol! NGÂN HÀNG ĐỀ THI CÁC MÔN LUẬT lol! lol! lol!
 (Nguồn: dethiluat.com)
1 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-dau-tu
Tuyển tập đề thi môn Luật Đầu tư
3 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-canh-tranh-va-giai-quyet-tranh-chap-thuong-mai
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại
4 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại hàng hóa và dịch vụ
5 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thuong-mai-asean
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại ASEAN
6 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-nhuong-quyen-thuong-mai
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Nhượng quyền thương mại
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-chung-khoan-va-thi-truong-tien-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Chứng khoán và thị trường tiền tệ 
8 - https://dethiluat.com/mon-luat-thue
Tuyển tập đề thi môn Luật Thuế
9 - https://dethiluat.com/mon-luat-ngan-hang
Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân hàng
10 - https://dethiluat.com/mon-luat-ngan-sach-nha-nuoc
Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân sách nhà nước
11 - https://dethiluat.com/mon-phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh
Tuyển tập đề thi môn Phân tích hoạt động kinh doanh
12 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-kinh-doanh-bat-dong-san
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Kinh doanh bất động sản
13 - https://dethiluat.com/mon-luat-dat-dai
Tuyển tập đề thi môn Luật Đất đai
14 - https://dethiluat.com/mon-luat-moi-truong
Tuyển tập đề thi môn Luật Môi trường
15 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-y-te-va-kiem-dich
Tuyển tập đề thi môn Y tế và kiểm dịch
16 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-y-te-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham
Tuyển tập đề thi môn Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm
KHOA DÂN SỰ
1 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-an-sinh-xa-hoi
Tuyển tập đề thi môn An sinh xã hội
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-dan-su-1-ly-luan-chung-ve-luat-dan-su-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 1 - Lý luận chung về Luật Dân sự
3 - https://dethiluat.com/mon-dan-su-2-tai-san-quyen-so-huu-va-quyen-thua-ke
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 2 - Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hop-dong-va-boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong
Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 3 - Luật Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
5 - https://dethiluat.com/mon-hop-dong-dan-su-thong-dung
Tuyển tập đề thi môn Hợp đồng dân sự thông dụng
6 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-dam-phan-soan-thao-va-ky-ket-hop-dong
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng
7 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-hanh-nghe-tu-van-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-thuc-hanh-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng thực hành pháp luật
9 - https://dethiluat.com/mon-giao-dich-dan-su-ve-nha-o
Tuyển tập đề thi môn Giao dịch dân sự về nhà ở
10 - https://dethiluat.com/mon-cong-tac-phap-che-trong-doanh-nghiep
Tuyển tập đề thi môn Công tác pháp chế trong doanh nghiệp
11 - https://dethiluat.com/mon-luat-so-huu-tri-tue
Tuyển tập đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ
12 - https://dethiluat.com/mon-luat-lao-dong
Tuyển tập đề thi môn Luật Lao động
13 - https://dethiluat.com/mon-ap-dung-phap-luat-lao-dong-trong-quan-ly-doanh-nghiep
Tuyển tập đề thi môn Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp
14 - https://dethiluat.com/mon-tranh-chap-va-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong
Tuyển tập đề thi môn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động
15 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-dan-su
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng dân sự
16 - https://dethiluat.com/mon-luat-thi-hanh-an-dan-su
Tuyển tập đề thi môn Thi hành án dân sự
17 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-ve-quyen-nhan-than
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Quyền nhân thân
18 - https://dethiluat.com/tuyen-tap-de-thi-mon-luat-hon-nhan-va-gia-dinh
Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình
19 - https://dethiluat.com/mon-luat-hon-nhan-va-gia-dinh-chuyen-sau
Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình chuyên sâu
 
KHOA QUỐC TẾ
1 - https://dethiluat.com/mon-cong-phap-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Công pháp quốc tế
1a - https://dethiluat.com/mon-luat-bien
Tuyển tập đề thi môn Luật Biển
2 - https://dethiluat.com/mon-tu-phap-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Tư pháp quốc tế
3 - https://dethiluat.com/mon-hang-khong-dan-dung-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng không dân dụng quốc tế
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hang-hai
Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng hải
5 - https://dethiluat.com/mon-luat-quoc-te-ve-so-huu-tri-tue
Tuyển tập đề thi môn Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ
6 - https://dethiluat.com/mon-luat-so-sanh
Tuyển tập đề thi môn Luật so sánh
7 - https://dethiluat.com/mon-thuong-mai-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Luật Thương mại quốc tế
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-dam-phan-hop-dong-thuong-mai-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế
9 - https://dethiluat.com/mon-chuyen-giao-cong-nghe-quoc-te
Tuyển tập đề thi môn Chuyển giao công nghệ quốc tế
KHOA HÀNH CHÍNH
1 - https://dethiluat.com/mon-an-le-trong-he-thong-phap-luat-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Án lệ)
2 - https://dethiluat.com/mon-ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật
3 - https://dethiluat.com/mon-luat-hien-phap
Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp
4 - https://dethiluat.com/mon-luat-hien-phap-nuoc-ngoai
Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài
5 - https://dethiluat.com/mon-giam-sat-hien-phap
Tuyển tập đề thi môn Giám sát Hiến pháp
6 - https://dethiluat.com/mon-bo-may-nha-nuoc
Tuyển tập đề thi môn Bộ máy nhà nước
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-hanh-chinh-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Luật Hành chính
8 - https://dethiluat.com/tuyen-tap-de-thi-mon-ky-nang-soan-thao-van-ban-hanh-chinh
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
10 - https://dethiluat.com/mon-cong-chung-luat-su
Tuyển tập đề thi môn Công chứng - Luật sư
9 - https://dethiluat.com/mon-xay-dung-van-ban-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật
7 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-hanh-chinh
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hành chính
8 - https://dethiluat.com/mon-phap-luat-thanh-tra-khieu-nai-va-to-cao
Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo
9 - https://dethiluat.com/mon-lich-su-nha-nuoc-va-phap-luat
Tuyển tập đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật
 
KHOA HÌNH SỰ
1 - https://dethiluat.com/mon-luat-hinh-su-phan-chung
Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 1 - Phần chung
2 - https://dethiluat.com/mon-luat-hinh-su-phan-cac-toi-pham
Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 2 - Phần các tội phạm
5 - https://dethiluat.com/mon-ly-luan-dinh-toi
Tuyển tập đề thi môn Lý luận định tội
6 - https://dethiluat.com/mon-luat-to-tung-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hình sự
7 - https://dethiluat.com/mon-thi-hanh-an-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Thi hành án hình sự
8 - https://dethiluat.com/mon-toi-pham-hoc
Tuyển tập đề thi môn Tội phạm học
9 - https://dethiluat.com/mon-khoa-hoc-dieu-tra-hinh-su
Tuyển tập đề thi môn Khoa học điều tra hình sự
 
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1 - https://dethiluat.com/mon-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin-hoc-phan-1
Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1
2 - https://dethiluat.com/mon-nhung-nguyen-ly-co-ban-cua-chu-nghia-mac-lenin-hoc-phan-2
Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2
3 - https://dethiluat.com/mon-duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam
Tuyển tập đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
6 - https://dethiluat.com/mon-xa-hoi-hoc
Tuyển tập đề thi môn Xã hội học đại cương
7 - https://dethiluat.com/mon-lich-su-van-minh-the-gioi
Tuyển tập đề thi môn Lịch sử văn minh thế giới
8 - https://dethiluat.com/mon-ky-nang-nghien-cuu-va-lap-luan
Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
9 - https://dethiluat.com/mon-logic-hoc
Tuyển tập đề thi môn Logic học
 
G - Khoa Quản trị luật
1 - https://dethiluat.com/mon-ke-toan-quan-tri
Tuyển tập đề thi môn Kế toán quản trị
2 - https://dethiluat.com/mon-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te
Tuyển tập đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ
3 - https://dethiluat.com/mon-nghe-thuat-lanh-dao
Tuyển tập đề thi môn Nghệ thuật lãnh đạo
4 - https://dethiluat.com/mon-nguyen-ly-quan-tri
Tuyển tập đề thi môn Nguyên lý quản trị
5 - https://dethiluat.com/mon-quan-tri-hanh-chanh-van-phong
Tuyển tập đề thi môn Quản trị hành chánh văn phòng
6 - https://dethiluat.com/mon-quan-tri-hoc
Tuyển tập đề thi môn Quản trị học
(Nguồn: dethiluat.com)

descriptionGóc học tập: TỔNG HỢP ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG LUẬT NHÉ! EmptyRe: Góc học tập: TỔNG HỢP ĐỀ THI CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG LUẬT NHÉ!

more_horiz
Cập nhật:
Tuyển tập nhận định môn Luật Tố tụng hình sự 2015
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết
replyTrả lời chủ đề này