Cùng theo dõi 3 điểm mới cơ bản trong giao dịch dân sự vô hiệu - BLDS 2015 nhé