Cùng thảo luận về vấn đề: Nhà Container là động sản hay bất động sản? Hãy đưa ra quan điểm nhé!