Chia thừa kế theo pháp luật là quy định rất sát sườn với công dân. Quy định chia thừa kế này có đến 6 trường hợp do vậy nắm bắt quy định rõ ràng và cụ thể là cần thiết tránh những sai phạm và thiệt hại.