Thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật được quy định tại những trường hợp sau đây