Đêm nghe hát đò đứa nhớ Bác - Khoa Luật tại chương trình "Liên hoan hợp xướng lần thứ 3" Trường Đại học Vinh năm 2016