Đề thi học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ca thi 1, ngày 12/6/2015