Kể lại một việc tốt của em về bảo vệ môi trường lớp 3 cho cả lớp cùng nghe.