Pháp luật luôn tôn trọng ý chí tự định đọat của người có di sản để lại đối với tài sản của họ bằng hình thức lập di chúc. Có nghĩa là người có tài sản có thể để lại tài sản của mình cho bất kỳ ai và quyết định luôn việc để lại bao nhiêu (tòan bộ hay một phần) tài sản mà họ hiện đang sở hữu. Tuy nhiên, Luật có lọai trừ một số người thuộc diện thừa kế bắt buộc, bao gồm: Cha, mẹ, vợ ,chồng , con vị thành niên của người chết. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động. Những người này nếu không có tên trong di chúc vẫn được hưởng một phần di sản theo quy định của pháp luật, cụ thể là mỗi người thừa kế bắt buộc sẽ được hưởng 2/3 một suất thừa kế theo luật.
 
Người được thừa kế: Tất cả các cá nhân, tổ chức có tên trong di chúc và đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 
Thứ tự áp dụng: Thừa kế theo di chúc sẽ được ưu tiên áp dụng trước. 
 
Hình thức: Di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng (Điều 649)
 
Thừa kế có yếu tố nước ngoài: Theo điều 768 BLDS 2005 thì năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân; Hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc.
 
Phân chia di sản: 
 
- Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 
- Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 
>>> Tư vấn thừa kế theo pháp luật
 
- Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản. 
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
 
Bộ phận Tư vấn pháp luật về thừa kế DHLaw
Add: Số 100 đường D1, phường 25, Bình Thạnh, TP. HCM.
Tell: 028 66 826 954 
Hotline: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn
 
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.


Nguồn: http://dhlaw.over-blog.com/