Cụ mạnh chết ngày 20/9/1993 sinh thời cụ Mạnh có hai vợ đều chung sống trước năm 1960. Vợ cả là cụ nguyễn thị thơ chết ngày 20/8/2005. Vợ hai là cụ nguyễn thị nhã chết ngày 11/6/2006.