Văn phòng của bạn đang sử dụng máy photo Canon. Và bạn chính là người sử dụng chiếc máy photo đó để hoàn thành các công việc hằng ngày.