Đề cương ôn tập cuối kỳhọc phầnNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin I - Đại học Vinh